پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه ماهانه واحد توسعه آموزش پزشکی مرکزEDO

برگزاری جلسه ماهانه واحد توسعه آموزش پزشکی مرکزEDO     ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

برگزاری مورنینگ دانشجویی

روزهای دوشنبه هر هفته مورنینگ دانشجویی توسط اساتید در سالن وره مهر بیمارستان با حضور تمامی دانشجویان برگزار می شود ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه